De Jonge Balie Noord-Holland

De Jonge Balie Noord-Holland is een Vereniging voor jonge advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Vereniging telt ruim 800 leden en heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement Noord-Holland. 


Per 1 januari 2013 zijn de voormalige arrondissementen Alkmaar en Haarlem als gevolg van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart opgegaan in het nieuwe arrondissement Noord-Holland. Voor stagiaires beëdigd voor 1 januari 2013 blijft het (lokale) stagereglement gelden van het arrondissement waaronder zij tot 1 januari 2013 vielen. In de respectievelijke reglementen staan onder meer de plaatselijke opleidingsvereisten vermeld:

stagereglement Alkmaar (oud)
stagereglement/-besluit Haarlem (oud)

Voor stagiaires beëdigd tussen 1 januari 2013 en 1 maart 2013 geldt het stagereglement, dat zou hebben gegolden, indien er geen fusie tussen de raden van toezicht Alkmaar en Haarlem had plaatsgevonden.

Op stagiaires beëdigd na 1 maart 2013 zijn de nieuwe stageverordening en de bijbehorende beleidsregels van toepassing, in welk verband wordt verwezen naar de pagina 'NSO' (Nieuwe Stagiaire Opleiding).

Voor zogenaamde overstappers – d.w.z. stagiaires die thans werkzaam zijn in een ander arrondissement en overstappen naar het arrondissement Noord-Holland – zal per geval een passend individueel toegesneden oplossing worden gezocht. 

In maart 2013 is de laatste cyclus van de Beroepsopleiding gestart. Sinds september 2013 hebben de Beroepsopleiding en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO) plaats gemaakt voor een geïntegreerde, driejarige opleiding. De Nieuwe Stagiaire-Opleiding (NSO) beoogt in te spelen op de veranderde eisen die de praktijk stelt aan advocaten door de toegenomen complexiteit van recht en praktijk. Om hieraan tegemoet te komen concludeerde de Commissie Nieuwe Stagiaire-Opleiding in 2010 onder meer dat het niveau van de toenmalige opleiding omhoog moest en dat de opleiding minder vrijblijvend diende te zijn.

De NSO bestaat uit drie leerlijnen: Burgerlijk (proces)recht, Bestuurs(proces)recht en Straf(proces)recht. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding voor een major en een minor. Daarnaast is er ruimte voor het volgen van keuzevakken. Daarnaast besteed de NSO meer aandacht aan vaardigheden en ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets. Voor meer informatie over de nieuwe stagiaire opleiding verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten,  de Stichting Jonge Balie Nederland en de beroepsopleiding.

Klik hier voor een exemplaar van de Landelijke stageverordening

Van een jonge advocaat wordt het nodige verwacht, niet in de laatste plaats op het gebied van opleiding. Iedere advocaat dient de eerste drie jaren van zijn carrière uit te oefenen onder toezicht van een patroon. Deze periode wordt de advocaat-stage genoemd.Vanwege de fusie per 1 januari 2013 van de arrondissementen Alkmaar en Haarlem tot het arrondissement Noord-Holland, alsmede de invoering van de Nieuwe Stagiaire Opleiding gelden er thans verschillende opleidingsvereisten. De opleidingsvereisten waaraan de betreffende stagiaire dient te voldoen, is afhankelijk van de datum van diens beëdiging. Voor informatie wordt verwezen naar de pagina’s NSO (Nieuwe Stagiaire Opleiding), PO (Plaatselijke opleidingsmaatregelen).

2016