Zoeken:

Privacyverklaring

De Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland (hierna: de “Jonge Balie”) is een vereniging voor (jonge) advocaten uit het arrondissement Noord-Holland. De Jonge Balie heeft tot doel het faciliteren van de opleiding van haar leden, het bevorderen van de onderlinge contacten en het behartigen van de belangen van jonge advocaten binnen het arrondissement NoordHolland.
 
Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt de Jonge Balie persoonsgegevens. De Jonge Balie respecteert vanzelfsprekend uw privacy en om die reden gaan wij op zorgvuldige wijze om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en privacyregelgeving. In deze privacyverklaring lichten wij dan ook graag toe hoe wij omgaan met persoonsgegevens, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u heeft.
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. De Jonge Balie verwerkt de volgende persoonsgegevens: a) uw naam (voorletters, voornamen, achternaam); b) zakelijke contactgegevens, zoals uw zakelijke e-mailadres, adresgegevens en het telefoonnummer van uw kantoor; c) uw datum van lidmaatschap; d) alle overige gegevens die wij van u of over u ontvangen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen, waarbij u moet denken aan gegevens die u aan ons doorgeeft in verband met deelname aan activiteiten of de reis.
 
Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? De Jonge Balie verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:  uw gegevens worden verwerkt in verband met het uitvoeren van de overeenkomst om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van haar leden, de belangen te behartigen van haar leden en het contact tussen haar leden te bevorderen;  de gegevens onder (a) en (b) ontvangen wij via de Orde van Advocaten NoordHolland en worden gebruikt voor de facturatie van het lidmaatschap;  uw naam en zakelijke contactgegevens worden gebruikt om de aanwezigheid van de advocaat-stagiaires bij te houden bij deelname aan de door de Jonge Balie georganiseerde (inhoudelijke en sociale) activiteiten, zoals de lezingen, de pleitwedstrijden, de reis en overige activiteiten;  uw naam en zakelijke contactgegevens worden gebruikt voor het bijhouden van een behoorlijke ledenadministratie en de boekhouding;  uw zakelijke e-mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden, om u te informeren over onze activiteiten en om u te berichten over andere onderwerpen die verband houden met uw lidmaatschap;
 uw naam en contactgegevens worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden of om te reageren op de door u gestelde vragen;  de gegevens onder (d) worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. het lidmaatschap.
 
Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens? Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. De Jonge Balie baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op een van de navolgende rechtsgronden: - voor de uitvoering van de overeenkomst waar u partij bij bent; - als er een wettelijke verplichting is; - als u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw gegevens.
 
Indien de Jonge Balie uw persoonsgegevens verwerkt voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal de Jonge Balie u hiervan op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.
 
Wie heeft toegang tot uw gegevens? Het bestuur van de Jonge Balie en degenen die zij inschakelt als verwerker hebben inzicht in uw persoonsgegevens. De Jonge Balie zal uw persoonsgegevens in principe niet delen met derden. Uw persoonsgegevens worden door de Jonge Balie enkel gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden.
 
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens de Jonge Balie, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.
 
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties. Wij zullen persoonsgegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Hoe slaan wij uw persoonsgegevens op? De Jonge Balie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? De Jonge Balie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaart voor de duur van uw lidmaatschap. Na beëindiging van uw lidmaatschap en uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, waarbij wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. 
 
Wat zijn uw rechten? Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een rectificatieverzoek indienen of kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor (delen van bovenstaande) gegevensverwerking in te trekken.
 
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar secretaris@jongebalienoordholland.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Tot slot willen wij u erop wijzen dat u op elk moment het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 
Wijzigen van de privacyverklaring Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 
Vragen Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Jonge Balie of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via secretaris@jongebalienoordholland.nl.
 
Onze contactgegevens zijn: 

Vereniging De Jonge Balie Noord-Holland 

t.a.v. mevrouw mr. R. Hoeneveld (secretaris) 

Nieuwe Gracht 124 2011 NM Haarlem